Ürünlerimizi üretirken;

  • Yürürlükteki çevre kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri izlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak,
  • Faaliyetlerimiz sonucunda çıkan atıkları ilgili yasal düzenlemelere uygun yaklaşımlarla yönetmek,
  • Çevre dostu ambalaj malzemeleri kullanmak,
  • Çevre ile ilgili konularda kamuoyunun incelemesine açık olmak,

Çevre politikamızdır.

Atık Yönetimi

Fabrikada oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar geçici depolama alanlarında toplanır ardından lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilir.

Atık Su Yönetimi

Üretim tesisleri kaynaklı atık sularımızın arıtımı 15 m3/gün debi kapasiteli biyolojik arıtma tesisimizde gerçekleştirilerek; KOİ, AKM ve pH değerleri düzenli olarak akredite bir kuruluş tarafından test edilir.

Hava Kalitesi Yönetimi

Tesiste bulunan kömür yakıtlı akışkan yataklı buhar kazanı emisyon değerleri TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından periyodik olarak ölçülüp kayıt altına alınmaktadır. Emisyon değerleri ’’Endüstriyel Tesislerde Uygulanan Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği ‘’ limit değerleri altında tutulmaktadır.